Den här våren liknar ingen annan. Den här sommaren kommer inte att likna någon annan sommar vi har varit med om. Människor har blivit ordentligt sjuka, människor har dött, och hela världen har ställt om i försök att inte fler ska gå samma plågsamma väg.

Under tiden har många branscher i det närmaste drabbats av näringsförbud. Bygger din affärsidé på att människor samlas i större grupper har det inte varit enkelt att driva företaget vidare. Företagare sliter dag och natt för att rädda sina livsverk. Man vänder ut och in på alla möjligheter för att rädda kvar sin viktiga personal, där bland annat korttidsarbete för många varit en viktig pusselbit. Det kallas för det när arbetstagare går ner i arbetstid men får behålla en större del av lönen - en åtgärd för att rädda jobben när företag går igenom svåra perioder.

Men för många räcker det inte. Trots nationella stödpaket kommer de ekonomiska konsekvenserna vara mycket stora inom ett flertal branscher och för privatpersoner. Många människor kommer förlora sina jobb, sina företag och sin försörjning. Det kommer att bli förskjutningar på arbetsmarknaden, de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden skjuts längre ifrån på grund av större konkurrens. Psykisk ohälsa ökar liksom behovet av hjälp och stöd – inte bara i form av nedsatta arbetsgivaravgifter och omställningsstöd.

Under våren har företagare ringt och gråtit. Min telefon har fyllts av meddelanden från personer som har djup ångest över att allt står still. Jag har i egenskap av regionchef fått gå en utbildning i psykisk ohälsa och suicid. Jag har påmint kommuner och andra aktörer som förstärkt sin bemanning med företagsjourer att det kan komma frågor och samtal som inte handlar om budget och marknadsanalys – utan om att larma 112. Från stora visioner och framgång till hopplöshet och tomhet. Många gånger är det män som står rådlösa. Som känner att de tappar hela sin identitet som samhällsbärare. Forskare på Oxford University har studerat självmordsstatistik från Europa och Nordamerika åren efter 2008 och kopplar minst 10 000 självmord till den finansiella krisen.

Ensamheten uppe på detta. I studier under SARS-epidemin år 2003 fann man en hög andel psykiatriska diagnoser (25–30 procent) hos personer som under en längre tid varit isolerade. Vanligast var PTSD och depression. Det är tuffa tider.

Vi måste hålla ihop även när vi håller avstånd. Och lyssna på svaret när vi frågar. Hur mår du?